Elektrická požární signalizace (EPS)

EPS slouží k ochraně objektů před požárem tím, že včas signalizuje vznik a místo požáru v daném objektu, případně uvádí do činnosti další požárně bezpečnostní zařízení sloužící k zabránění rozšíření požárů či jeho potlačení.

Elektrická požární signalizace se dle § 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále je vyhláška č. 246/2001 Sb.) řadí mezi požárně bezpečnostní zařízení.

Provoz EPS dle § 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb. podléhá pravidelným jednoročním kontrolám provozuschopnosti (pokud není stanoveno jinak) a zkouškách činnosti při provozu.

Kontroly provozuschopnosti EPS mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby nebo technici PO dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. a současně osoby mající oprávnění výrobce konkrétní EPS a současně pokud provádí tuto činnost v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými technickými normami a současně osoby s odbornou způsobilostí v elektrotechnice.

Společnost EAF protect s.r.o.  má mnohaleté zkušenosti s projekcí, instalací, provozem, údržbou a opravami EPS českých i zahraničních výrobců, které jsou instalovány na českém trhu.


Stabilní hasicí zařízení (SHZ)

Stabilní hasicí zařízení slouží k ochraně životů zdraví, majetku a prostor tam, kde existuje zvýšené či vysoké riziko vzniku požáru a kde je nutné pravděpodobnost vzniku a rozvoje požáru minimalizovat. Jedná se o systémy pevně spojené s objekty, které jsou ovládány automaticky, prostřednictvím elektrické požární signalizace a ústředny, či manuálně, popř. kombinací obou variant.

SHZ  se dle § 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. řadí mezi požárně bezpečnostní zařízení.

Provoz SHZ dle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. podléhá pravidelným jednoročním kontrolám provozuschopnosti (pokud není stanoveno jinak).

Kontroly provozuschopnosti SHZ mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby nebo technici PO dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. a současně osoby mající oprávnění výrobce konkrétní SHZ a současně pokud provádí tuto činnost v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými technickými normami a současně osoby s odbornou způsobilostí v elektrotechnice.

Společnost EAF protect s.r.o.  má zkušenosti s projekcí, instalací, provozem, údržbou a opravami SHZ českých i zahraničních výrobců, které jsou instalovány na českém trhu.


Plynové hasicí zařízení (GHZ)

Plynová hasicí zařízení slouží k ochraně životů zdraví, majetku a prostor tam, kde existuje vysoké nebo zvýšené  riziko vzniku požáru a kde je nutné pravděpodobnost vzniku a rozvoje požáru minimalizovat a současně je nutné eliminovat následky použití jiného hasicího systému, například SHZ (sprinklery).  Jedná se o systémy pevně spojené s objekty, které jsou ovládány automaticky, prostřednictvím elektrické požární signalizace a ústředny, či manuálně, popř. kombinací obou variant.

Společnost EAF protect s.r.o. zajišťuje projekci, dodávku, montáž, údržbu a opravy plynových hasících zařízení (GHZ) s hasivy: CO2, inertní plyny (IG 541, IG- 100, IG55), HFC 227 ea (FM 200) a FK- 5-1-12 (3M™ Novec™ 1230).

Společnost dále zabezpečuje pro lahve systémů GHZ jejich periodické inspekce podle mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí  (ADR) dle ČSN EN 1968 a ČSN EN 1803. Bližší informace naleznete ve složce Inspekční orgán pro inspekce lahví – odkaz.

GHZ  se dle § 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. řadí mezi požárně bezpečnostní zařízení.

Provoz GHZ dle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. podléhá pravidelným jednoročním kontrolám provozuschopnosti (pokud není stanoveno jinak).

Kontroly provozuschopnosti GHZ mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby nebo technici PO dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. a současně osoby mající oprávnění výrobce konkrétní GHZ a současně pokud provádí tuto činnost v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými technickými normami a současně osoby s odbornou způsobilostí v elektrotechnice.

U GHZ,  které obsahují fluorované skleníkové plyny  (HFC 227 ea) se současně provádějí kontroly těsnosti těchto hasicích systémů v souladu se zákonem č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, přičemž kontroly těsnosti může provádět pouze certifikovaná osoba dle § 10, zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Seznam certifikovaných osob je uveden na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Při periodických inspekcí lahví GHZ obsahující fluorované skleníkové plyny (HFC 227 ea), musí být dle Přílohy 5, vyhlášky č. 257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, vždy provedena recyklace a regenerace hasiva.

Společnost EAF protect s.r.o. zajišťuje následné zneškodnění vyřazených GHZ s fluorovanými skleníkovými plyny, bližší informace naleznete v sekci Recyklace a regenerace – hypertextový odkaz.

Společnost EAF protect s.r.o.  má zkušenosti s projekcí, instalací, provozem, údržbou a opravami GHZ českých i zahraničních výrobců, které jsou instalovány na českém trhu.


Samočinné hasicí systémy (SHS)

Společnost EAF protect s.r.o. vyrábí, dodává a montuje samočinné hasicí systémy pro požární ochranu elektrických a datových rozvaděčů, CNC strojů, laboratorních zařízení, kuchyně a dalších zařízení, které potřebují nepřetržitou protipožární ochranu.

Detekce požáru je u SHS zajištěna pomocí detekční trubičky, které praskne v místě vzniku při dosažení stanovené teploty. Pro prasknutí detekční hadičky dohází k přímému hašení v místě vzniku požáru (přímý systém). V případě nepřímého systému, po prasknutí hadičky dochází k poklesu tlaku na ventilu a jeho otevření. Hasivo je do hašeného prostoru distribuováno tryskou nebo tryskami.

Použitým hasivem v SHS je CO2, HFC 227 ea (FM200), 3M™ Novec™ 1230, hasicí prášek či další hasiva.

Výhody SHS

  • jednoduchá a snadná montáž
  • jednoduchá údržba a provoz
  • systém funkční H24 a nezávislý na el. energii
  • možnost přímého i nepřímého hašení
  • signalizaci spuštění SHS možné napojit na objektovou EPS

Společnost dále zabezpečuje pro lahve systémů SHZ jejich periodické inspekce podle mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí  (ADR ) dle ČSN EN 1968 a ČSN EN 1803. Bližší informace naleznete ve složce Inspekční orgán pro inspekce tlakových lahví – odkaz.

SHS se dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci řadí mezi požárně bezpečnostní zařízení a její provoz podléhá pravidelným kontrolám provozuschopnosti.

SHS  se dle § 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. řadí mezi požárně bezpečnostní zařízení.

Provoz SHS dle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. podléhá pravidelným jednoročním kontrolám provozuschopnosti (pokud není stanoveno jinak).

Kontroly provozuschopnosti SHS mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby nebo technici PO dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. a současně osoby mající oprávnění výrobce konkrétní SHZ a současně pokud provádí tuto činnost v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými technickými normami.

U SHS  které obsahují fluorované skleníkové plyny  (HFC 227 ea, HFC 236 fa) se současně provádějí kontroly těsnosti těchto hasicích systémů v souladu se zákonem č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, přičemž kontroly těsnosti může provádět pouze certifikovaná osoba dle § 10 zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Seznam certifikovaných osob je uveden na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Při periodických inspekcí lahví SHS obsahující fluorované skleníkové plyny (HFC 227 ea, HCF 236 fa), musí být dle Přílohy 5, vyhlášky č. 257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, vždy provedena recyklace a regenerace hasiva.

Společnost EAF protect s.r.o. zajišťuje následné zneškodnění vyřazených SHZ s fluorovanými skleníkovými plyny, bližší informace naleznete v sekci Recyklace a regenerace – hypertextový odkaz.

Společnost EAF protect s.r.o. má bohaté mnohaleté zkušenosti s projekcí, instalací, provozem, údržbou a opravami SHS.

Ing. Jan Úrubek

+420 354 423 715
info@eaf.cz