Poskytujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v souladu s příslušnými právními předpisy a normami.

Našimi klienty v oblasti požární ochrany jsou společnosti v průmyslu, službách, lázeňství a cestovním ruchu, školství a sportu, státní správě, atd.

Společnost EAF protect s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti PO dle § 12, 13 a 27, vyhlášky. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a §4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Našim zákazníkům nabízíme zpracování dokumentace požární ochrany dle vyhlášky č. 246/2001, Sb. o požární prevenci a to včetně zpracování dokumentace zdolávání požáru.

Dále našim zákazníků ve spolupráci se společností Požární bezpečnost staveb s.r.o. Částkova 1752/97, 326 00 Plzeň nabízíme zpracování Požárně bezpečnostních řešení staveb (PBŘ), pro územní řízení, stavební řízení, pro změny využívání objektů či jejich částí, dále provádění dozoru plnění opatření vyplývajících z požárně bezpečnostního řešení na stavbách a pomoc při přípravě a kompletaci předávací dokumentace a účast na místním šetření HZS.

Komplexní služby v oblasti požární ochrany zahrnují

 • Zajištění výkonu činnosti odborně způsobilé osoby dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • Poradenské služby v oblasti požární ochrany včetně sledování aktuálních právních předpisů a norem v oblasti požární ochrany
 • Projekci, montáž, udržbu EPS, ER, SHZ, GHZ, SHS, bližší informace naleznete v sekci
 • Kontroly hasicích přístrojů a požárně bezepčnostních zařízení, bližší informace naleznete v sekci
 • Prodej požárního vybavení, bližší informace naleznete v sekci
 • Zajištění vstupních auditů v oblasti požární ochrany
 • Začlenění provozovaných činností do kategorie podle požárního nebezpečí podle §4, zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně
 • Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně podle §12 a 13, vyhlášky č.246/2001 Sb. o požární prevenci
 • Zpracování, aktualizace a vedení předepsané dokumentace požární ochrany podle § 27, vyhlášky č.246/2001 Sb. o požární prevevci (Např.: Posouzení požárního nebezpečí pro kategorii činností s vysokým požárním nebezpečím, stanovení Organizace zabezpečení požární ochrany, Požární řád, Požární evakuační plán, Požární poplachová směrnice, Dokumentace zdolávání požárů, Řád ohlašovny požárů, atd.)
 • Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců v oblasti požární ochrany včetně praktického výcviku.
 • Školení osob zajišťujících požární ochranu v době sníženého provozu a mimopracovní době (ostraha, vrátnice, recepce, atd.
 • Odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
 • Odbornou přípravu preventistů požární ochrany
 • Účast na jednání s kontrolními orgány HZS

Společnost EAF protect s.r.o pro poskytování komplexních služeb v oblasti požární ochrany zaměstnává dostatečný počet odborně způsobilých osob v oblasti požární ochrany dle § 11, zákona č. 133/1985 Sb.  o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a  současně vysoce odborně kvalifikovaných pracovníků s mnohaletými praktickými zkušenostmi v oblasti požární ochrany.

Komplexní služby v oblasti v oblasti ochrany zdraví při práci (BOZP)

Společnost EAF protect s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti BOZP zejména dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních norem a normativních požadavků.

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnují

 • Zajištění výkonu činnosti odborně způsobilé osoby v oblasti prevence rizik
 • Provádění auditů BOZP
 • Provádění ročních prověrek BOZP
 • Kontrolní činnost v oblasti BOZP
 • Provádění kontrol stavu revizí vyhrazených technických zařízení a zařízení
 • Vyhledávání a identifikace rizik
 • Kategorizace prací
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Školení obsluh zařízení
 • Řešení pracovních úrazů
 • Zpracování, vedení a aktualizace dokumentace v oblasti BOZP (směrnice, provozní řády, atd.)
 • Jednání s orgány státní správy v oblasti BOZP
 • Poradenské služby a informační servis v oblasti BOZP

Společnost EAF protect s.r.o pro poskytování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnává dostatečný počet odborně způsobilých osob v oblasti prevence rizik  dle § 10, zákona č. 309/2006  Sb.  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a současně kvalifikovaných pracovníků s mnohaletými praktickými zkušenostmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zdeněk Stadtherr

+420 354 423 715
info@eaf.cz