• Hasicí přístroje s čistým hasivem je vhodné používat pro hašení technických a technologických zařízení obsahující elektronické prvky, např. serverovny, datové rozvaděče, telekomunikační zařízení, atd.
  • Při použití hasicích přístrojů s čistým hasivem nedochází k poškození jemných mechanických a elektronických součástek.
  • Důležitá upozornění pro stávající a budoucí uživatele hasicích přístrojů s čistým hasivem:
  1. Kontroly hasicích přístrojů se v souladu s § 9, vyhlášky č. 246/2001 Sb. provádí nejméně 1x ročně, pokud není stanoveno jinak.
  2. Periodická zkouška hasicích přístrojů se v souladu s § 9, vyhlášky č. 246/2001 Sb. provádí jednou za 5 let.
  3. U hasicích přístrojů s čistým hasivem, které obsahují fluorované skleníkové plyny (např. HFC 236 fa, HFC 227 ea, atd.) se současně provádějí kontroly těsnosti těchto hasicích přístrojů v souladu se zákonem č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, přičemž kontroly těsnosti může provádět pouze certifikovaná osoba dle § 10 zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Seznam certifikovaných osob je uveden na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.
  4. Při periodických zkouškách hasicích přístrojů (po pěti letech) s čistým hasivem, obsahující fluorované skleníkové plyny, musí být dle Přílohy 3, vyhlášky č. 243/2023 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech, vždy provedena recyklace a regenerace hasiva.
  5. Dodavatelé, kteří provádějí kontroly, údržbu a periodické zkoušky přenosných a pojízdných hasicích přístrojů musí splňovat ustanovení ČSN ISO 11602-2 Požární ochrana – Přenosné a pojízdné hasicí přístroje – Část 2. Prohlídka a údržba.
  6. Při kontrole, údržbě a opravách hasicích přístrojů je možné nahradit jednotlivé díly, součásti, náplně a příslušenství jen komponenty odpovídajícími technickým podmínkám jednotlivých výrobců hasicích přístrojů
  7. Vyřazení a následné odborné zneškodnění nefunkčních hasicích přístrojů s čistým hasivem podléhá ustanovením zákonu č. 541/2020 Sb. o odpadech a současně zákonu č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.Společnost EAF protect s.r.o. zajišťuje následné zneškodnění vyřazených hasicích přístrojů s čistým hasivem, bližší informace naleznete v sekci Recyklace a regenerace – hypertextový odkaz.
  • Společnost EAF protect s.r.o. vyrábí již od roku 2016 přenosné hasicí přístroje s čistým hasivem s fluorovým skleníkovým plynem HFC 236fa. Výrobní řada je certifikována dle ČSN EN 3-7+ A1 u Strojírenského a zkušebního ústavu, s.p. Brno.

Technická data/Typ přístroje

T2F

T4F

T6F

Hasivo

HFC 236fa (hexafluorpropan)

HFC 236fa (hexafluorpropan)

HFC 236fa (hexafluorpropan)

Množství hasiva

2 kg

4 kg

6 kg

Hasicí schopnost

34B

55B

70B

hasici pristroje

Hasicí přístroje T2F, T4F, T6F vyrábíme pouze pro použití ve vojenském vybavení v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 573/2024. Hasicí přístroje mají přidělené NATO Stock Number (NSN). Společnost EAF protect s.r.o. má přidělený katalogizační kód výrobce NCAGE 7357G.

Hasicí přístroje T2F, T4F, T6F podléhají zákonu č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech a vyhlášce č. 243/2023 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Kontroly provozuschopnosti a periodické zkoušky hasicích přístrojů je nutné provádět podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Životnost hasicích přístrojů T2F, T4F, T6F je 20 let.

Ekologickou likvidaci vyřazených hasicích přístrojů s čistým hasivem zajišťuje společnost EAF protect s.r.o.

Společnost EAF protect s.r.o. nově od roku 2021 vyrábí a uvádí na trh nové přenosné hasicí přístroje T4N a T6N s čistým hasivem FK 5-1-12 (3MTM NovecTM 1230). Výrobní řada je certifikována dle ČSN EN 3-7+A1 u Strojírenského a zkušebního ústavu, s.p. Brno.

Hasicí přístroj T4N s hasivem 3MTM NovecTM 1230 získal Čestné uznání za inovativní exponát na mezinárodním veletrhu IDET 2021 v Brně.

zobrazit ocenění

Hasivo FK-5-1-12 (3MTM NovecTM 1230) tvoří novou ekologickou náhradu halonových hasiv a hasiv na bázi fluorovaných uhlovodíků, má vynikající parametry (ODP = 0, GWP = 1, AL = 5 dní), hasivo nepoškozuje ozonovou vrstvu Země ani nezpůsobuje globální oteplení.

hasici pristrojehasici pristroje

Technická data/Typ přístroje

T4N

T6N

Hasivo

FK-5-1-12

FK-5-1-12

Množství hasiva

4 kg

6 kg

Hasicí schopnost

21B

21B

Hasicí přístroje T4N, T6N nepodléhají ustanovením zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech a vyhlášce č. 243/2023 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (mimo jiné, není nutné provádět kontroly těsnosti, vést Evidenční knihu zařízení, atd.).

Kontroly provozuschopnosti a periodické zkoušky hasicích přístrojů je nutné provádět podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Ekologickou likvidaci vyřazených hasicích přístrojů hasivem FK-5-1-12 (3MTM NovecTM 1230) s čistým hasivem zajišťuje společnost EAF protect s.r.o.

Použitím hasicích přístrojů hasivem FK-5-1-12 (3MTM NovecTM 1230) snižujete svoji ekologickou zátěž a přispíváte k ochraně životního prostředí.