Společnost EAF protect s.r.o. zabezpečuje provádění kontrol provozuschopnosti hasicích přístrojů (HP) a požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) dle příslušných ustanovení vyhlášky č.246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost:

 • vlastní nezbytná veřejnoprávní oprávnění k předmětné činnosti.
 • zaměstnává dostatečný počet vysoce odborně kvalifikovaných pracovníků a mnohaletými praktickými zkušenostmi v oblasti údržby HP a PBZ
 • je vybavena potřebným technickým a technologickým zařízením, předepsaným nářadím, speciálními přípravky a potřebnými měřidly pro údržbu HP a PBZ
 • vlastní technologické zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek (halony) a fluorovaných skleníkových plynů používaných jako hasiva v hasicích přístrojích
 • skladuje regulované látky (halon 1301, halon 1211, halon 2402) pro kritické užití dle Nařízení komise (EU) 744/2010 a fluorované skleníkové plyny pro údržbu hasicích přístrojů a hasících systémů.
 • zabezpečuje sběr a následné zneškodnění regulovaných látek z hasicích přístrojů a hasících systémů na konci jejich životnosti.

 

Kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů (HP) a požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

 

Hasicí přístroje

Zabezpečujeme dle příslušných ustanovení vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci,  ČSN ISO 11602-2 Požární ochrana – Přenosné a pojízdné hasicí přístroje – Část 2. Prohlídka a údržba provádění a zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech tyto služby:

 • kontrol provozuschopnosti hasicích přístrojů
 • periodických zkoušek hasicích přístrojů
 • oprav hasicích přístrojů a opravy hasicích přístrojů po spuštění
 • kontroly těsnosti hasicích přístrojů obsahující halony a fluorované uhlovodíky
 • sběr a následné zneškodnění hasicích přístrojů na konci životnosti obsahujících regulované látka (halony) a fluorované skleníkové plyny.

Naše společnost je certifikovanou osobou pro provádění kontrol těsnosti hasicích přístrojů obsahující halony a fluorované uhlovodíky (čistá hasiva) dle § 10 zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 243/2023 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

EAF protect s.r.o. je pro údržbu hasicích přístrojů obsahujících regulované látky a fluorované skleníkové plyny vybavena zařízením pro provádění recyklace a regenerace hasiva v souladu s bodem 2.2, Přílohy 3, vyhlášky č. 243/2023 Sb. Dle příslušného ustanovení: „není přípustné opětovné uvedení hasicího přístroje do oběhu bez recyklace nebo regenerace obsažených regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů“ – viz. hypertextový odkaz na složku Recyklace a regeneraci, sběr.

Společnost EAF protect s.r.o. je pro výkon údržby hasicích přístrojů certifikována Strojírenským zkušebním ústavem Brno dle ČSN ISO 11602-2 Požární ochrana – Přenosné a pojízdné hasicí přístroje – Část 2. Prohlídka a údržba. – viz. hypertextový odkaz na složku Certifikace.

 

Požárně bezpečnostní zařízení

Společnost EAF protect s.r.o. zabezpečuje provádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) dle příslušných ustanovení vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, u těchto požárně bezpečnostních zařízení:

 • zařízení pro požární signalizaci
 • zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu
 • zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru
 • zařízení pro únik osob při požáru
 • zařízení pro zásobování požární vodou
 • zařízení pro omezení šíření požáru
 • náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení
 • zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu

U výše uvedených požárně bezpečnostních zařízení naše společnost zabezpečuje:

 • kontroly provozuschopnosti dle vyhlášky č. 246/2001 a dle pokynů výrobců
 • opravy požárně bezpečnostních zařízení a dle pokynů výrobců

Kontroly provozuschopnosti PBZ mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby nebo technici PO dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. a současně osoby mající oprávnění výrobce konkrétní PBZ a současně pokud provádí tuto činnost v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými technickými normami a současně osoby s další příslušnou způsobilostí, pokud je vyžadována jinými právními předpisy (např. odbornou způsobilostí v elektrotechnice).

Bližší informace o kontrolách provozuschopnosti EPS, SHZ, GHZ, SHZ naleznete ve složce PROJEKCE, MONTAŽ A ÚDRŽBA, EPS, SHZ, GHZ A SHS

Schopnost společnosti EAF protect s.r.o., jako poskytovatel služeb v oboru Požárně bezpečnostních zařízení, splnit své závazky  v souladu s ČSN EN 16763 Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy byla ověřena  Asociací technických a bezpečnostních služeb GRÉMIUM ALARM z.s. – viz. hypertextový odkaz na certifikát.

Společnost EAF protect s.r.o. patří mezi první společnosti v České republice, které byly dle této normy certifikovány.

Bližší informace o certifikaci poskytovatelů služeb dle normy ČSN EN 16763  naleznete na internetových stránkách Asociace Grémium Alarm – viz. hypertextový odkaz Osvědčování kvality a registraci firem podle evropské normy ČSN EN 16763 - Asociace Grémium Alarm (gremiumalarm.cz).

Společnost EAF protect s.r.o. patří mezi dlouholeté členy Asociace Grémium Alarm. Členové asociace - Asociace Grémium Alarm (gremiumalarm.cz)