Recyklace a generace regulovaných látek a F- plynů

Společnost EAF protect s.r.o. na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí dle zákona č. 73/2012 Sb. a v souladu s Přílohou 3, vyhlášky č. 243/2023 Sb. provádí recyklaci a regeneraci regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů u zařízení požární ochrany.

Naše společnost současně provozuje Zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů, které patří  nejmodernější v Evropě.

Sběr regulovaných látek a F- plynů

Společnost EAF protect s.r.o provozuje na základě rozhodnutí Krajského úřadu v Karlových Varech Zařízení ke sběru, výkupu a využívání výrobků na konci životnosti v požární ochraně a obsahujících nebezpečné odpady.

Společnost přebírá do Zařízení výrobky na konci životnosti v požární ochraně s kódy odpadu NO 16 05 04, 15 01 10, 15 01 11, 16 02 11, 16 02 13, 16 02 15.

Na základě poskytnutých dotací ze Státního fondu životního prostředí zajišťuje společnost EAF protect s.r.o.:

  1. odborný sběr regulovaných látek ze zařízení na konci životnosti používaných v požární ochraně a nabízí bezplatný odběr zařízení (hasicích přístrojů a hasicích systémů) obsahující regulované látky (např.: HALON 1211, HALON 1301, HALON 2402, Tetrachlormethan, Bromdifuormethan, Halotron I -  HCFC 123, Bromchlormethan, Bromethan a další)
  2. následné zneškodnění regulovaných látek ze zařízení na konci životnosti ve spolupráci se společností Recovera Využití zdrojů a.s.  (dříve SUEZ CZ a.s.)

Dále společnost nabízí možnost bezplatného odběru zařízení (hasicích přístrojů a hasicích systémů) na konci životnosti obsahující fluorované skleníkové plyny (např.: HFC 236 fa, HFC 227 ea, CEA 410 a další).

 

Informace o technologiích nahrazování F-plynů, o bezpečném nakládání s těmito náhradami a o povinnostech při nakládání s nimi a se zařízeními, která jsou jimi vybavena.

Informace naleznete v sekci EAF protect s.r.o. - Certifikace osob pro zacházení s regulovanými látkami a F-plyny

Ing. Aleš Kovář

+420 354 423 715
info@eaf.cz